Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Bevezetés

Lencsés-Pál Mónika Petra egyéni vállalkozó (székhely: 8000, Székesfehérvár, Titeli út 50., adószám: 67198883-1-27 a továbbiakban „Szolgáltató”, „Adatkezelő”), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldalon.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesít.

 

Amennyiben jelen közleményünkhöz kapcsolódóan kérdése, észrevétele merül fel, kérjük, küldje az info@taplalkozasoptimalizalas.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk valamelyikére.

 

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön megerősíti azon szándékát, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (webshop) igénybevétele, azaz a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldalon üzemelő webáruházban történő megrendelés leadásakor feltüntetett adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel és a rendelés teljesítése céljából kezelje.

 

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

(a továbbiakban: GDPR)

 

 • évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 

 • évi V. törvény

Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

 

 • 2000 évi C. törvény

a számvitelről (Számv. tv.);

 

 • 2001 évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 

 • 2003 évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 

 • évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 1. A szolgáltató

A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 

A szolgáltató neve:                                         Lencsés-Pál Mónika Petra egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye:                                             8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:                                  info@taplalkozasoptimalizalas.hu

A szolgáltató levelezési címe:                        8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.

A szolgáltató telefonszáma:                           +36 70/419-8146

A szolgáltató adószáma:                                             67198883-1-27

A szolgáltató nyilvántartási szám:                  44097500

A szerződés nyelve:                                        magyar

A tárhely-szolgáltató neve:                             Rackhost Zrt.

A tárhely-szolgáltató címe:                             6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:                  info@nextserver.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala:                                nextserver.hu

 

 

 1. Értelmező rendelkezések

(Info tv. 3. §)

 

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 10. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogcíme

 

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatközlők által megadott adatokat a Szolgáltató a felhasználók által megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig és azt követően 90 napig tárolja. A felhasználó adatainak megadásával és elküldésével egyidőben kérheti, hogy a Szolgáltató értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni. Az adattulajdonos a leíratást egyénileg is kérelmezheti írásos formában az info@taplalkozasoptimalizalas.hu címen.

 

A szolgáltató a hozzá beérkező adatokat egyes esetekben saját elbírálás alapján törli. Az adattulajdonos, adatainak részleges, vagy teljes töröltetését írásos kérelmezés alapján bármikor kezdeményezheti az info@taplalkozasoptimalizalas.hu címen. Amennyiben a töröltetés egy még lezáratlan szolgáltatási folyamat közben érkezik a szolgáltatóhoz, akkor a szolgáltató felelősségre nem vonható a korábban megrendelt igény esetleges bármely szintű sérülése, vagy nem teljesülése esetén.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

 1. Online anyagok értékesítése

 

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az egyes konkrét megrendelések esetén az érintettel való kapcsolattartás és a megrendelés teljesítése. A vásárlói fiók létrehozásával az adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig megőrzi, így az adatkezelés célja az adatok megőrzésével a jövőbeni vásárlások megkönnyítése. A számlázáshoz szükséges adatokkal az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő adattartalmú számla kiállítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A.§-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

 • azonosítószám,
 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • cégnév,
 • számla cím,
 • posta cím,
 • a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: a vásárlói fiókban rögzített adatokat az adatkezelő addig kezeli, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, a számlázáshoz használt adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg azt részére a vonatkozó számviteli jogszabályok kötelező teszik (a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év).

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja, melynek alapján az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 1. Hírlevél

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

 • azonosítószám,
 • név,
 • e-mail cím,
 • a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 1. Rendezvények

 

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre:

 • azonosítószám,
 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlázási és postai cím,
 • a választott csomag,
 • az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása,
 • a felhasználó számítógépének IP címe,
 • a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás megnevezése),
 • a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép- és filmfelvételek és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatok törlésének határideje: a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Nyilvánosságra hozatal: a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa online értékesíthető és letölthető termékeken

 

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 

 1. Ügyféllevelezés

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

 

 1. Egyéb adatkezelések

 

9.1. Információ technológia alkalmazások, Cookie

 

Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések: Cookie.

 

A Szolgáltató egyes tevékenységei a saját vállalkozás irányítására, elemzésére, sikerességének javítására irányulnak, amelynek érdekében önálló statisztikákat készít, felhasználói élmény javítása céljából cookie-kat gyűjt, illetőleg alkalmazza a lentiekben részletesen meghatározott programokat.

 

Technikai adatok és cookiek kezelése

A Szolgáltató rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik egy weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltató weboldala optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni a kosárba helyezett termékek mentése, megrendelés leadása céljából;
 • elemzik a weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
 • figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.

 

A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

Ebben a körben:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím, egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 30 nap.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Amennyiben a weboldal külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Szolgáltató felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.

 

A cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik.

 

Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTPS-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTPS-alapú hivatkozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.

 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök >

Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Illetéktelen harmadik félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.

 

9.2. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

A https://taplalkozasoptimalizalas.hu webshop kártyás fizetési szolgáltatását az OTP Simplepay online fizetési megoldása szolgálja ki. Az adatkezelő az online fizetésekhez az OTP Mobil szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17.) által üzemeltetett Simple Pay nevű fizetési rendszert üzemelteti, aki a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple Pay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ weboldalon.

 

Simple Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

 

További információért kérjük, látogasson el a www.simple.hu honlapra!

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Név:              OTP Mobil Kft., (www.simple.hu)

Székhely:       1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Email cím:     ugyfelszolgalat@simple.hu

 

 

Adatkezelő az átutalásra vonatkozó adatokat nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A Szolgáltató nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg az ügyfél a regisztráció során megadott adatait. Bankkártyájának adatait semmilyen szerveren nem őrizzük, s nincs hozzáférésünk kártya adataihoz, nem tudunk utólag újabb tranzakciókat indítani az Ön kártyaadataival, így ezt minden esetben Önnek kell megtennie, ha ismét vásárolna nálunk.

 

Hozzáférünk ugyanakkor az adott napi tranzakciók listájához, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy sikeres volt-e a fizetés. Ezen a felületen a kártyájának első 6 és utolsó 4 karakterét látjuk, ill. a kártya lejárati dátumát. A biztonsági kódot, a teljes kártyaszámot és az Ön nevét nem tudjuk elérni, így nem tudunk visszaélni adataival.

 

Résztvevő jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi, hogy Lencsés-Pál Mónika Petra (8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.) adatkezelő által a https://taplalkozasoptimalizalas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • azonosítószám,
 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • cégnév,
 • számla cím,
 • posta cím,
 • a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /”

9.3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

A Szolgáltató az értékesített termékekről és igénybe vett szolgáltatásokról számlát állít ki és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

 

A kezelt személyes adatok: név, lakcím – az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján.

 

Az adatkezelés célja: számla kiállítása az értékesített termékekről és az igénybe vett szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

 

Az adatkezelő az online számlázáshoz a https://szamlazz.hu szolgálatót veszi igénybe, amely adatvédelmi tájékoztatója a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.

 

Név:              KBOSS.hu Kft., (www.szamlazz.hu)

Székhely:       2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Email cím:     info@szamlazz.hu

 

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

A továbbított adatok köre (bankkártyás fizetési lehetőséget igénybe vett felhasználóink esetén): vezetéknév, keresztnév, ország, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett, a visszaélés gyanús fizetési megbízások kiszűrésére szolgáló “fraud monitoring”

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

 

 

 

 1. Az érintett jogai

 

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

 

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Szolgáltató részére személyes adatait, a Szolgáltató a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

 

10.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Szolgáltató pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Szolgáltató a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Szolgáltató, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Szolgáltató személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Szolgáltató az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Szolgáltató díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Szolgáltató előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Szolgáltató az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

10.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Szolgáltató helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

 

 

10.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Szolgáltató köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Szolgáltató közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

 

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

10.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy a Szolgáltató korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Szolgáltató adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás ideje alatt az adatot a Szolgáltató csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha a) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy b) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, c) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy d) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Szolgáltató az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

 

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az Érintett által kért és a Szolgáltató által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

 

10.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Szolgáltató megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése az Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben az Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Szolgáltató jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

 

10.7. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Szolgáltató, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Szolgáltató alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Szolgáltató nem kezeli.

 

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

10.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5.,

cím:              1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

e-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu,

telefonszám: +36-1-3911400,

elnök:            dr. Péterfalvi Attila,

web:             www.naih.hu

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

10.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

10.10. A Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Szolgáltató a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást a Szolgáltató tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

10.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 • közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 

 1. Az érintett jogainak érvényesítése, kérelmének előterjesztése, kapcsolatfelvétel

 

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint

 • írásban,
 • postai úton vagy
 • személyesen juttassa el a Szolgáltató székhelyére vagy e-mail útján küldje meg a Szolgáltató e-mail elérhetőségére.

 

 

 

 

A Szolgáltató /Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Postacím:                 8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.

Telefon:                  +36 70/419-8146

Honlapcím:              https://taplalkozasoptimalizalas.hu

E-mail:                    info@taplalkozasoptimalizalas.hu

 

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Szolgáltató jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Szolgáltató megtagadhatja.

 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Szolgáltató észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Székesfehérvár, 2022. április 04.